علل بروز تصادفات درون شهری

رادیو پیگیر

کشتکاران ، رئیس شورای ترافیک استان 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ شهریور ۱۴۰۰