از شاهنامه خوانی تا تصاویر ارسالی

این چند دقیقه مال شماست

شما فرستادید 
ویدئوها و عکس های خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان از سیمای مرکز فارس پخش و در فضای مجازی منتشر کنیم.

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۳۰ شهریور ۱۴۰۰