سامان دهی مراسم اربعین در فارس

رادیو پیگیر

محرابی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۵ مهر ۱۴۰۰