شعر خوانی

این چند دقیقه مال شماست

این چند دقیقه مال شماست
ویدئوها و عکس های خود را برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان از سیمای مرکز فارس پخش و در فضای مجازی منتشر کنیم.

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۷ مهر ۱۴۰۰