قصه های قدس

ویژه برنامه ها ی سیما

مستند قصه های قدس به زندگی و مشقات فلسطینیان حاضر در قدس اشغالی میپردازد

ویژه برنامه های رمضان
۱ تیر ۱۳۹۶