طرح روستا گلخانه

رادیو پیگیر

رحیمی - مدیر کل تعاون روستایی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۰