روز قدس

ویژه برنامه ها ی سیما

فرازی از سخنان مقام معظم رهبری درباره روز قدس

ویژه برنامه های رمضان
۱ تیر ۱۳۹۶