اهداف قهرمان دو و میدانی آسیا

خوشا شیراز

بنیامین یوسفی قهرمان دو و میدانی آسیا مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مهر ۱۴۰۰