حافظ خوانی در جوار خواجه اهل راز

خوشا شیراز

تفال حافظ دوستان در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مهر ۱۴۰۰