ماجراهای اصغر آقو و هوشنگ

دلگشا

آیتم طنز اصغرآقو در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ مهر ۱۴۰۰