صحبت های استاندار فارس در خصوص سفر رئیس جمهور به فارس

سفر رییس جمهور

صحبت های استاندار فارس در خصوص سفر یکروزه رئیس جمهور  به استان فارس

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۱ مهر ۱۴۰۰