همسویی قوا موتور محرکه اقتصاد کشور 

سفر رییس جمهور

دکتر حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه دلگشا در آستانه سفر رییس جمهور به فارس

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۱ مهر ۱۴۰۰