مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس

رادیو پیگیر

دکتر ایمانیه ، استاندار فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۵ مهر ۱۴۰۰