ورزشکاران شیرازی در راهپیمایی روز قدس

ویژه برنامه ها ی سیما

اولین گزارش زنده از سطح شهر شیراز . آمادگی ورزشکاران شیرازی برای حضور در راهپیمایی روز قدس

ویژه برنامه های رمضان