روز قدس در شیراز

ویژه برنامه ها ی سیما

گزارش زنده از سطح شهر شیراز و حضور مردم متدین شیراز در راهپیمایی روز قدس

ویژه برنامه های رمضان