سخنان رییس جمهور

سفر رییس جمهور

آقای دکتر رییسی، رییس جمهور در جلسه شورای اداری استان فارس

سفر رییس جمهور به استان فارس
۲۸ مهر ۱۴۰۰