قهرمان بین المللی دو و میدانی

دلگشا

آقای مسعود رستمی قهرمان بین المللی دو و میدانی در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ مهر ۱۴۰۰