نرم خویی پیامبر

دلگشا

دکتر مومن زاده استاد دانشگاه در برنامه دلگشا به مناسبت هفته وحدت

 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۸ مهر ۱۴۰۰