حضور مردم

ویژه برنامه ها ی سیما

تصاویر حضور مردم شیراز در راهپیمایی روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین 

ویژه برنامه های رمضان