سوغات سیستان و بلوچستان

خوشا شیراز

آقای علی کیخا مجری شبکه سیستان و بلوچستان مهمان این هفته خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰