تجلی حضور مردم در روز قدس

ویژه برنامه ها ی سیما

شکوه حضور مردم شیراز در راهپیمایی روز قدس از قاب شبکه استانی فارس

ویژه برنامه های رمضان