درد دل های رییس هیات کشتی فارس

خوشا شیراز

محمد موسایی رئیس هیات کشتی استان فارس مهمان برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰