زکات فطریه

ویژه برنامه ها ی سیما

گفتگو با حجت السلام والمسلمین ملک مکان در رابطه با کیفیت زکات فطریه و فلسفه و احکام این واجب شرعی در برنامه نسیم سحر

ویژه برنامه های رمضان
۴ تیر ۱۳۹۶