مشکلات آنتن دهی و اینترنت همراه

رادیو پیگیر

آیا مشکلات آنتن دهی و اینترنت همراه در شیراز حل می شود ؟
ایزدی ، مدیرعامل مخابرات فارس  

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۷ آبان ۱۴۰۰