طرح ملی جهش مسکن

رادیو پیگیر

زاهدی ،  مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۲ آبان ۱۴۰۰