کاشی های هفت رنگ

هنری

آموزش رنگ آمیزی کاشی های هفت رنگ توسط آقای شیر دره حقیقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 

بخش هنری
۲۴ آبان ۱۴۰۰