طرح کشت قراردادی گندم

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
طرح کشت قراردادی گندم 
شریفی ، قائم مقام جهاد کشاورزی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۶ آبان ۱۴۰۰