بیماری سالک

سلامت

گفتگو با آقای دکتر حاتم ، انگل شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون بیماری انگلی سالک در برنامه سلامت باشید

پزشکی
۱۰ تیر ۱۳۹۶