بیماری سالک

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر حاتم ، انگل شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون بیماری انگلی سالک در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۰ تیر ۱۳۹۶