تکمیل تقاطع غیر هم سطح مومن آباد سروستان

رادیو پیگیر

تقوی - معاون ساخت راههای اداره کل راه و شهرسازی فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۰ آذر ۱۴۰۰