نخبه قهرمان

خوشا شیراز

گپ و گفتی با خانم زهرا نامور دانشجوی نخبه پزشکی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ آذر ۱۴۰۰