خاطره مجری از سوتی در حافظ خوانی

خوشا شیراز

گپ و گفتی با آقای محسن آزادی مجری توانمند تلویزیون در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ آذر ۱۴۰۰