خدمات الکترونیک قضا

رادیو پیگیر


خدمات الکترونیک قضا
علی مومن حسین پور،معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری فارس
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۶ آذر ۱۴۰۰