شهید دستغیب در بیان مقام معظم رهبری

مذهبی

گفتگو با آیت الله دژکام در رابطه با شهید محراب آیت الله دستغیب

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۰ آذر ۱۴۰۰