توزیع اینترنتی کالاها

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر
توزیع اینترنتی کالاها
رحیمی ، مدیرکل تعاون روستایی فارس
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۰ آذر ۱۴۰۰