پرستاران نمونه

شبانه

گفتگو با دو تن از پرستاران فداکار بیمارستان علی اصغر مرکز کرونا استان فارس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۱ آذر ۱۴۰۰