کمربندی شیراز

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر
آخرین وضعیت کمربندی شیراز
اصنافی ، شهردار شیراز
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۲ آذر ۱۴۰۰