مبارزه با مواد مخدر در استان فارس

گفتگو

گفتگو با آقایان محمد رضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کوروش زارعی معاون محترم دادستان و سرپرست دادگاه های انقلاب استان فارس در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در استان فارس 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۲ تیر ۱۳۹۶