ایمنی جمعی با واکسیناسیون

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر ایلامی فوق تخصص بیماری های عفونی در برنامه سلامت باشید در رابطه با سویه جدید امیکرون

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۳ آذر ۱۴۰۰