آخرین وضعیت اموال تملیکی 

رادیو پیگیر

????رادیو پیگیر
آخرین وضعیت اموال تملیکی 
بحرینی ، دادستان عمومی و انقلاب فارس
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۳ آذر ۱۴۰۰