دروازه استخر

دلگشا

معرفی آثار باستانی شهر شیراز در برنامه دلگشا

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۴ آذر ۱۴۰۰