تنظیم بازار شب یلدا

رادیو پیگیر

حسنی ، معاون بازرسی اداره صمت فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۷ آذر ۱۴۰۰