عباس یمینی شریف

برگی از تقویم

برگی از تاریخ
عباس یمینی شریف ، شاعر معاصر
 رسانه مجازی شبکه فارس

معرفی مفاخر استان فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۰