آیت الله محمد صادق حائری شیرازی

برگی از تقویم

برگی از تقویم
آیت الله محمد صادق حائری شیرازی
 رسانه مجازی شبکه فارس

معرفی مفاخر استان فارس
۲۹ آذر ۱۴۰۰