ضرورت تزریق دوز سوم واکسن

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
ضرورت تزریق دوز سوم واکسن
کریمی - معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ آذر ۱۴۰۰