ویترای روی ظروف پلاستیکی 

هنری

ادامه آموزش هنر ویترای روی ظروف پلاستیکی با هنرمندی خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

بخش هنری
۲ دی ۱۴۰۰