نظارت بر جایگاههای cng

رادیو پیگیر

رهنما ، مدیرکل استاندارد استان فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۷ دی ۱۴۰۰