ساماندهی کارتن خوابها

رادیو پیگیر

آفرینی ، رئیس اداره ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۷ دی ۱۴۰۰