نحوه افزایش تعرفه گاز

رادیو پیگیر

حسینی ، مدیرعامل شرکت گاز فارس
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۷ دی ۱۴۰۰