آش گشنیز

کاشانه مهر

طرز تهیه آش گشنیز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ تیر ۱۳۹۶