مجید مظفری

خوشا شیراز

گفتگو با مجید مظفری در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ دی ۱۴۰۰